คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
เลือกหน้า

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรคณะวิศวกรรมศาสตร์ อ.ดร.นรินทร์ ศิริวรรณ

ในโอกาสที่สภามหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3/2565) วันที่ 25 มีนาคม 2565 เห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ระดับ “ผู้ช่วยศาสตราจารย์”

ในสาขาวิชา วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้